הגשת הצהרת הון

הצהרת הון הינה דיווח אשר נישום מוסר למס הכנסה על פי דרישת פקיד שומה אשר בה מצהיר הנישום על כל נכסיו והתחייבויותיו למועד מסוים.
מטרת ההצהרה היא לבחון נאותות וסבירות דיווחי ההכנסה של נישום בדוחו"ת השנתיים ונועדה לתת למס הכנסה מידע על מצב הנכסים בניכוי ההתחייבויות של אדם ליום מסוים.
חובת הגשת הצהרת הון לעצמאי, בעלי חברות וכן שכירים בעלי הכנסות גבוהות מתבקשים להגיש הצהרת הון.
בדרך כלל, עצמאי מתבקש להגיש הצהרת הון ראשונה במהלך שנת המס הראשונה כעצמאי ולאחר מכן, כל כמה שנים יתבקש לתת הצהרת הון נוספת.
כל נישום רשאי למלא את הצהרת ההון בעצמו, אך מומלץ לקבל יעוץ מקצועי מרואה חשבון או יועץ מס.

הדיווח כולל את כל נכסי התא המשפחתי ובכלל זה בן או בת הזוג והילדים עד גיל 18 ובמקרים מסוימים שנקבעו בפסיקה, כולל אף בני משפחה נוספים אשר מקיימים יחד משק בית משותף.
המידע ניתן לא רק לגבי הנכסים העסקיים, אלא גם ובעיקר לגבי הנכסים הפרטיים, כגון, שווי בית המגורים, שווי המכוניות, חשבונות הבנק, החסכונות וקרנות הגמל בבנק, שווי הריהוט ומכשירי החשמל בבית המגורים ועוד.
מסך הנכסים יש להפחית את ההתחייבויות העסקיות והפרטיות הקיימות ליום הצהרת ההון. כגון, יתרות חובה בבנקים והלוואות ומשכנתאות, כאשר היתרה נטו מהווה את סך ההון ליום הצהרת הון.
מועד הגשת הצהרת הון הוא 120 יום ממועד דרישת ההצהרה. במקרים מסוימים ניתן לקבל הארכה לתקופה זו, לפי שיקול דעתו של פקיד השומה. אי-הגשת ההצהרה במועד גוררת קנס.

לקראת סוף שנת המס, רשות המסים בישראל נוהגת לדרוש הצהרות הון מנישומים, כדי לבדוק את סבירות הדוחות שהוגשו. בדיקת הסבירות מתבצעת מתוך: לקיחת הון בראשית התקופה, הוספת רווחים חייבים במס ורווחים פטורים. לאחר מכן, גריעת המסים והצריכה (הוצאות מחיה). והתוצאה המתקבלת היא: ההון לסוף התקופה. הנתונים לחישוב זה, פרט לצריכה, נלקחים מהדוחות השנתיים על ההכנסות.בפסק הדין עמ"ה 186/94 משה גולסאד, מיום 17.4.1997, דחה בית המשפט בתל אביב את עמדת פקיד השומה, שלפיה טבלאות הוצאות מחיה מהוות כבר "קביעה פסוקה": "וכל עוד לא הוכח אחרת," אמר בית המשפט, "אין לטבלאות אלה כל עדיפות על פני כל לוח סטטיסטי אחר."
בפסק הדין עמ"ה 142/92 בעניינו של רצון דוד, קבעה השופטת ברכה אופיר-תום כי סקר הוצאות המשפחה מהווה בפועל תעודה ציבורית, אשר אותה ניתן להגיש לבית המשפט כראיה לאמיתות תוכנה.עם זאת, הסקר לעצמו אינו יכול, ואינו מתיימר, לקבוע כי נתון כלשהו העולה ממנו הוא נתון אמיתי לגבי פרט כלשהו, ואין בלתו.מוטב להכין בעוד מועד את הנתונים ואת המסמכים לסוף השנה, כדי שאם תידרש הצהרת הון, יהיה קל להכינה. רצוי להתרכז במסגרת הדוחות השנתיים גם בהכנסות פטורות ממס. מידע על הכנסות כאלה נדרש בדוח השנתי, אף כי אינו רלוונטי לקביעת ההכנסה בשנת המס המדווחת. למידע זה חשיבות רבה במסגרת השוואת הצהרות הון, ולכן כדאי לכלול פרטים אלה במסגרת הדוח השנתי.נישומים המקבלים החזרי מס הכנסה כדאי לשמור על הספחים שבהם נקובים החזרי המס. החזרים אלה פטורים ממס, לרבות ריבית והפרשי הצמדה שנצברו בגינם. ההחזרים מהווים מקור כספי בידי הנישום, והם משמשים הסבר לגידול הון. שמירת הספח חשובה, בייחוד כאשר ההחזר הוא בסכום גדול וניכר, אולם גם כאשר הסכום קטן חשוב לשמור על הספח. אם הספח חסר, אפשר להיעזר ב"מצב חשבון" שניתן לקבלו מפקיד השומה.
נישומים המקבלים מדי פעם מתנות של סכומי כסף מחו"ל, רצוי שיעשו זאת על ידי העברה בנקאית מחשבון הנותן לחשבון המקבל. על העברה כזו אפשר לקבל מהבנק מסמך, שבו נקוב הסכום המועבר ושמות נותן הכסף ומקבלו. הצגת המסמך לפני פקיד השומה תסביר את גידול ההון בעת בדיקת הצהרת הון.
בנייה לצורך פרטי מהווה הוצאה פרטית, ואין צורך בשמירת מסמכים בעניין הזה. אולם רצוי לשמור את המסמכים העשויים לעזור להצהרת הון, וכן לעזור לחישוב מס שבח, אם יתחייב תשלומו בעת מכירת הבית.חשוב לזכור כי להתנהלות עם פקיד השומה בדיוני השומות, במקרה של "גידול הון", יש חשיבות רבה במקרה שההכרעה בוויכוח בין פקיד השומה לבין הנישום עוברת לבית המשפט.עוד חשוב לדעת כי לייחוס גידול ההון לשנים סגורות יש חשיבות, ויש להצטייד בהוכחות לייחוס ההון לשנים סגורות.

בפיננסיק יבצעו עבורך את כל הבירוקרטיה והטפסים ויעזרו לכם בהגשת הצהרת הון.

צור קשר כעת לקביעת פגישת התייעצות ראשונית חינם וללא התחייבות!

דילוג לתוכן