taxandmaam
הוצאות מוכרות לצרכי מע"מ ומס הכנסה
16 ביולי 2015
houseincome
הכנסות משכר דירה למגורים בארץ ובחו"ל
16 ביולי 2015
cashreport

דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים

בחודש יוני פורסם תיקון לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41), התשע"א -2011 (להלן: "התיקון") הקובע כי החיוב במע"מ בגין מתן שירותים יהא, ככלל, על בסיס מזומן. דהיינו עם קבלת התמורה . התיקון חל רטרואקטיבית החל מ-1 לינואר 2011. 

התיקון בא להקל על אוכלוסיית העוסקים הקטנים והבינוניים שנדרשו עפ"י חוק מס ערך מוסף להוציא חשבונית על בסיס מצטבר דהיינו לאחר השלמת העבודה ללא קשר לקבלת התשלום. הדבר יצר קשיי מימון רבים שכן הם היו נדרשים לשלם את מס ערך המוסף למרות שטרם קיבלו את התמורה בגין ביצוע העבודה.
 
ככלל, קיימים שלושה בסיסי חיוב במע"מ – בסיס מצטבר, בסיס מזומן ובסיס מעורב (מזומן או מצטבר, כמוקדם) לקבלת הסבר על בסיסי החיוב לחץ כאן

בהתאם לתיקון, עסקאות של מתן שירותים (לרבות, השכרה ואשראי) חייבות במס על בסיס מזומן (סעיף 24 לחוק מע"מ). דהיינו, עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.

חריג לעיקרון נקבע בסעיף 29(1א) לחוק מע"מ, לפיו נותני שירותים שבתחולת תוספת י"א להוראות ניהול ספרים ואשר מחזור עסקאותיהם עולה על 15 מיליון ש"ח לשנה, יהיו חייבים במס עם נתינת השירות (על בסיס מצטבר). בשירות כאמור שניתן חלקים-חלקים יחול החיוב במס על כל חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במע"מ יהא בגמר מתן השירות או בעת קבלת התקבולים, כמוקדם (בסיס מעורב).

נותני השירותים שבתחולת תוספת י"א להוראות ניהול ספרים הינם נותני שירותים אשר לא נכללו בתוספת אחרת להוראות ניהול פנקסים, כגון, בעלי אולמות שמחות, מסעדות, בתי מלון, פנסיון, נותני שירותי שיפוצים ותיקונים במבנים, בתי קולנוע, חברות הובלה, שמירה וניקיון ועוד.

מליאת הכנסת אישרה ביום 21/03/12 הצעת חוק האוסרת על לקוח לדרוש חשבונית מס מספק לפני תשלום, במקרים בהם הספק רשאי לשלם מע"מ על בסיס מזומן. הצעת החוק הובאה על ידי רשות המסים והיא יוזמה משותפת של רשות המסים, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ולה"ב, ארגון העצמאים. ההצעה הנוכחית מהווה השלמה לתיקון לחוק מע"מ  שמאפשר דיווח מע"מ על בסיס מזומן,ועבר לפני כשנה. התיקון קבע כי עסקים נותני שירותים עם מחזור של עד 15 מלש"ח יוכלו לשלם מע"מ עם רק עם קבלת התשלום ולא לפני כן, בעת ביצוע העסקה. ואולם הטבה זו לא תמיד כובדה על ידי לקוחות עסקיים גדולים, שניצלו את כוחם והכריחו ספקים קטנים להנפיק חשבונית מס מיד עם ביצוע העסקה. בכך מנעו מהם ליהנות מהזכות לשלם מע"מ עם קבלת התמורה בלבד.

 

טבלה מרכזת

סוג העסקה

מועד החיוב

נותני שירותים מחזור שנתי עד 15 מיליון ש"ח

בסיס מזומן

נותני שירותים מחזור שנתי מעל  15 מיליון ש"ח

מצטבר. במידה והשירות מתמשך ולא ניתן להפרדה –  מעורב

 

דילוג לתוכן