mursheorpatur
עוסק מורשה או עוסק פטור?
16 ביולי 2015
workfromhome
עבודה מהבית – הוצאות מעורבות
16 ביולי 2015
hagdaratbusiness
הגדרות עוסק (פטור/מורשה/חברה)

 

עוסק פטור
 
עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על האמור בחוק לשנת 2014 סכום של 100,000 ש"ח לשנה (סכום זה נכון ומתעדכן על פי עליית מדד המחירים לצרכן).
הגדרתו של מושג זה בחוק מס ערך מוסף (מע"מ), נועדה להקל על אנשים לפעול כעצמאים תוך הגמשת חלק מהביורוקרטיה הכרוכה בכך וצמצום מספר העוסקים המורשים הרשומים במע"מ.
עסקאותיו של עוסק פטור פטורות ממע"מ (למעט עסקאות מקרקעין).
משמעות הפטור ממע"מ היא שהעוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ (ולכן אין הוא רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו, אלא חשבוניות ו/או קבלות בלבד) , מנגד הוא אינו רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידו. 
כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע, יהפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח חודשי, או ישלם מע"מ על סכום העסקאות שמעל התקרה, אם המחזור החורג הינו חד פעמי.
 
ישנם עסקים שאינם יכולים להירשם במע"מ כעוסק פטור אלא חייבים להירשם כעוסק מורשה.
 
הרשימה מונה את בעלי המקצועות והעיסוקים הבאים.
בעלי המקצועות החופשיים המפורטים להלן אינם יכולים להירשם כעוסק פטור וחייבים להירשם כעוסק מורשה: 
א. אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים. 
ב. נותני השירותים המפורטים להלן אינם יכולים להירשם כעוסק פטור וחייבים להירשם כעוסק מורשה. מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע. בניית תפאורה או הכנתה, הכנת מבחנים, בדיקתם  וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם. הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו אמנותי. כתבנות או קצרנות. תרגום בכתב או בעל פה. כתיבה או עריכה, פישור, בעל בית ספר לנהיגה ובעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין, וכן סוחר רכב ומתווך רכב. 
 
עוסק מורשה
 
עוסק מורשה הינו יחיד חברה או שותפות  אשר הקים עסק, שעניינו פעילות חוקית, והוגדר כעוסק מורשה לפי המנהל. כמו כן, מי שנמנה עם סוג העוסקים שלגביהם נקבע שחייבים להירשם כעוסקים מורשים. 
עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי גבוה מהסכום הקבוע  בחוק (2014 – 100,000 ש"ח) יירשם כעוסק מורשה ואינו רשאי להירשם כעוסק פטור. 
עוסק מורשה רשאי להוציא חשבונית מס על עסקאותיו. על סמך חשבונית המס רשאי העוסק לקזז את מס תשומות הכלול בה כנגד המס שהוא חייב לשלם על עסקאותיו, זאת בניגוד לעוסק פטור אשר אינו רשאי להוציא חשבונית מס ועליו להוציא חשבונית עסקה, אשר אינה כוללת מע"מ, על עסקאותיו. 
עוסק מורשה זכאי לקבל החזר מע"מ על הוצאות לצורך תפעול העסק. עוסק מורשה המנהל את פנקסי חשבונותיו על בסיס מזומן יוציא חשבונית מס רק עם קבלת התמורה. 
על עוסק מורשה לדווח על הכנסותיו והוצאותיו למע"מ ולמס הכנסה מדי חודש-חודשיים, בהתאם לתקופת הדיווח שנקבעה לו. 
ישנם עסקים שאינם יכולים להירשם במע"מ כעוסק פטור אלא חייבים להירשם כעוסק מורשה (ראה הסבר בהגדרת עוסק פטור)
 
חברה בע"מ
 
חברה בע"מ הינה התאגדות של ישות אחת או מספר ישויות למען מטרה משותפת. תכלית החברה הינה לפעול למען השאת רווחיה.
רישום החברה אצל רשם החברות מקנה לחברה קיום עצמאי.
 
יתרונות החברה
 
תחום משפטי:
 
א. הגבלת אחריות – רישום החברה כחברה בע"מ (בעירבון מוגבל) יוצרת חציצה משפטית בין החברה לבעלי המניות הבא. טענות שיש לכל מאן דהוא כלפי החברה יופנו רק כלפי החברה ולא כלפי בעלי המניות. רק במקרים מיוחדים כגון תרמית או הונאה מאשר בית המשפט "הרמת מסך" כלפי בעלי מניות.
ב. גיוס הון – התאגדות באמצעות חברה מאפשר לגייס הון בשלל דרכים כגון: הנפקת מניות, הנפקת אג"ח הנפקת  אופציות  וכדומה.
ג. קיום החברה – החבר לא תלויה בבעלי המניות בה והיא ממשיכה להתקיים כל עוד לא הוכרז על פירוקה. הדבר מאפשר להמשיך את פעילות החברה ללא הגבלה.
 
תחום המיסוי:
 
פעילות באמצעות חברה מאפשרת תכנוני מס רבים יותר לעומת פעילות כעצמאי.  
להלן מס' נושאים עיקריים שבהם ישנם הבדלים:
א. שיעור המס יחיד משלם מס פרוגרסיבי בשיעור של 45 %  ואילו חברה משלמת מס בשיעור של 24% בלבד (בשנת המס 2011) ההפרש מהווה למעשה "דחיית מס"  עד למועד חלוקת דיבידנד בידי החברה (במועד  החלוקה ישולם מס בגין חלוקת הדיבידנד בשיעור 25%). מטרת המחוקק הינה לאפשר לחברה להמשיך "לצמוח"  ולהרחיב את פעילותה בעתיד.
ב. תשלומי ביטוח לאומי יחיד משלם על הכנסתו החייבת בדמי ביטוח מס בשיעור מקסימאלי של 16.23% עד להכנסה חודשית בסך 73,422 ש"ח (נכון לשנת 2011)
חברה משלמת מס אחיד בשיעור 24% (נכון לשנת 2011)
פעילות באמצעות חברה מאפשר להקטין את תשלומי דמי הביטוח ע"י משיכת משכורת בסכום נמוך יותר ואת יתרת הרווחים לחלק כדיבידנד.
בגין תשלום דיבידנד את חבות תשלום ביטוח לאומי.
ג. תכנוני מס פעילות באמצעות חברה מאפשרת תכנוני מס רבים שקצרה היריעה להכילם.
מומלץ לקבל ייעוץ פרטני לגבי אפשריות ניצול חיסכון במס.
 
דילוג לתוכן