accounting_dictionery
מילון מונחים חשבונאות ומיסים
19 ביולי 2015
store_list
נוהל ספירת מלאי
19 ביולי 2015
finance_report

הגשת דוח שנתי על ההכנסות

שנת מס מתחילה ב- ‎1 לינואר ומסתיימת ב- ‎31 לדצמבר. 
הגשת דו"ח על הכנסותיך והוצאותיך לשנת המס שהסתיימה, יהיה עליך למלא ולהגיש לפקיד השומה עד ה- ‎30 לאפריל לאחר תום שנת המס.
טופס הדו"ח השנתי על נספחיו (‎1301) יישלח אליך. כמו כן ניתן יהיה לקבלו אצל פקיד השומה.
החל משנת המס 2009 יש להגיש את הדוח השנתי בצורה מקוונת (באינטרנט).
אם הנך מנהל/ת מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה תוכל/י להגיש את הדו"ח עד ‎31 למאי, שלאחר תום שנת המס .
אם נבצר ממך להגיש את הדו"ח במועדים הנ"ל, עליך לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה לבקשת ארכה להגשת הדו"ח.
 
נכון שתוכלו להגיש לבד את הדוח השנתי או שפשוט תוכלו לחסוך את כל הפרוצדורה הזאת ע"י כך שתתנו למומחים לטפל בזה.
בפיננסיק יבצעו עבורך את כל הבירוקרטיה והטפסים ויגישו עבורכם את הדוח השנתי.
 
דילוג לתוכן