workfromhome
עבודה מהבית – הוצאות מעורבות
16 ביולי 2015
cashreport
דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים
16 ביולי 2015
taxandmaam

הוצאות מוכרות לצרכי מע"מ

ראשית כל חשוב לציין שניתן לקזז לצרכי מע"מ רק תשומה בגין חשבונית מס שהוצאה לעוסק כדין.
לא כל מסמך המעיד על תשלום מהווה חשבונית מס. ישנם גופים כגון עיריות, בנקים, מוסדות ציבור שלא גובים מע"מ ולכן לא ניתן  לקזז את המע"מ בגין הוצאות ששולמו להם.
לדוגמא: קבלות בגין תשלומי ארנונה לא מהוות חשבונית מס מאחר והעירייה לא מוגדרת כעוסק מורשה לעניין מע"מ.
תקנות  מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 מבחינות  בין  3 סוגי תשומות (הוצאות)  עיקריות:
 
א. תשומות לצרכי העסק בלבד –  במקרה זה  המס על התשומות יוכר במלואו (לדוגמא – רכישת פנקסי חשבוניות, רכישת מחשב לעסק, רכישת כלי עבודה לעסק).
 
ב. תשומות מעורבות- במקרה זה ייתכנו שני מצבים:
 ב.1. באם רוב השימוש לצרכי העסק- יוכר שני שליש ממע"מ  (לדוגמא: מקובל לדרוש גין הוצאות רכב והוצ' מכשיר סלולארי  יוכר שני שליש מהמע"מ)
 ב.2. באם רוב השימוש פרטי – יוכר רבע מהמע"מ לדוגמא הוצאות חשמל כאשר העבודה מתבצעת מבית המגורים).
 
הוצאות מוכרות לצרכי מס הכנסה
 
פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961  ( להלן "הפקודה") קובעת  בסעיף 17 לפקודה כלל אצבע לצורך "הכרה בהוצאות": 
"לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעיף 31, יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד".
ראשית כל יש להבחין בין שני סוגי הוצאות עיקריות הוצאות הוניות והוצאות שוטפות.
 
א. הוצאה שוטפת– הינה הוצאה לצורך שמירה על הקיים או הוצאה שנועדה לצורך התפעול השוטף של העסק. לדוגמא- דמי שכירות לעסק, ארנונה וחשמל. הוצאות אלו יוכרו במלואן בשנה שבה נוצרה לעסק ההוצאה.
 
ב. הוצאות הונית (רכוש קבוע) -הם  הוצאות שנועדו לשמש אותנו למשך מספר שנים, כגון רכישת מחשב, רכישת רכב וכו", מדובר בד"כ על הוצאות בעלות סכום מהותי. ההכרה בהוצאה תהיה דרך מנגנון שנקרא פחת. בתקנות פקודת מס הכנסה נקבע לכל סוג של רכוש קבוע אחוז פחת מסוים.
 
להלן שיעורי הפחת העיקריים:

סוג

שיעור פחת (באחוזים)

מבנים

1.5-4

רהיטים כלליים

6

רהיטים בבתי קפה

12

ציוד כללי

7

מכונות למיזוג אוויר

10

מכונית אופנועים (עד 3 טון)

15

משאיות טנדרים (מעל 3 טוןן)

20

מוניות,אטובוסים,רכבים להשכרה

20

מחשבים אישיים

33

מחשבים אחרים

25

ספרות מקצועית

15

 
 
לדוגמא – כלי רכב נרכש לעסק בתאריך 01/01/2011 בעלות של 100,000 ש"ח. סכום ההוצאה שתוכר בשנה הראשונה הינה 15,000 ש"ח ( 100,000*15%)
דילוג לתוכן