cashreport
דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים
16 ביולי 2015
accounting_dictionery
מילון מונחים חשבונאות ומיסים
19 ביולי 2015
houseincome

הכנסות משכר דירה למגורים בארץ

הכנסות משכ"ד למגורים בישראל נישומות בשלושה מסלולים מסלול פטור, מסלול בשיעור 10% ומסלול חייב.

מסלול פטור – חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים )  התש"ן-1990 פוטר ממס הכנסות מהשכרה למגורים של דירות בישראל.

תנאים:

המשכיר הינו יחיד

השוכר הינו יחיד או חבר בני אדם שקבע לעניין זה נציב מס הכנסה

סכום ההכנסה לא יעלה על 4,790 ש"ח לחודש  או 57,480 ש"ח לשנה (מעודכן לשנת המס 2011)

הדירה צריכה לשמש לפי טיבה למגורים

באם ההכנסות עלו על התקרה האמורה (4,790 ש"ח לחודש לשנת המס 2011) יינתן פטור עד  לסכום התקרה המתואמת.

לדוגמא: הכנסות משכ"ד למגורים בשנת המס 2011- 60,000 ש"ח (5,000 ש"ח לחודש)

גובה החריגה –  2,520 ש"ח (60,000-57,480=2,520)

תקרה מתואמת –  54,960 ש"ח ( 57,480-2,520=54,960)

סכום פטור –  54,960 ש"ח

סכום חייב – 5,040 ש"ח

מסלול בשיעור 10% –  סעיף 122 לפקודת מס הכנסה מאפשר מסלול בשיעור 10% על ההכנסה ברוטו וזאת ללא הגבלה בסכום ההכנסה.

מי שבוחר במסלול זה לא יהא זכאי לנכות כל הוצאה (לרבות פחת) ולא יהיה זכאי לכל פטור מהכנסה זו.

תנאים:

המשכיר הינו יחיד

הדירה המושכרת משמשת למגורים

יש לשלם מקדמה בגובה 10% מההכנסות עד לסוך חודש ינואר של השנה העוקבת.

*יש לשים לב כי במסלול זה ניתן שהשוכר יהיה חברה.

מסלול חייב – במסלול זה ישולם מס על ההכנסה נטו לאחר קיזוז הוצאות (לרבות פחת).

הכנסות משכר דירה בחו"ל

הכנסות משכ"ד למגורים בחו"ל  נישומות בשני מסלולים מסלול בשיעור 15% ומסלול חייב.

מסלול חייב –  במסלול זה מוכרות לנישום הוצאות (לרבות פחת) וכן אף זיכוי בגין המס ששולם בחו"ל.

​מסלול 15% – (סעיף 122 א לפקודת מס הכנסה) במסלול זה ישולם מס בשיעור 15% על ההכנסה וזאת בתנאי שלא ינוכו מההכנסה הוצאות למעט פחת וכן לא תהיה זכאות לקיזוז , לזיכוי או לפטור מההכנסה או מהמס החל עליה.

דילוג לתוכן